درزبندی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. درزبندی

محصولات درزبندی:

تفاوت بین ضرائب انبساط و انقباض بتن با سایر مصالح نظیر لوله‌های فلزی، اتصالات P.V.C و … باعث می‌گردد که زمان وارد شدن تنش سازه ای و یا تغییرات دمایی، بتن از محل اتصال دچار ترک خوردگی می‌گردد.

استفاده از محصولاتی که قابلیت انعطاف و کشسانی و درصد ازدیاد طول بالا داشته باشند میتواند راهگشای موارد ذکرشده باشد.

این ترک خوردگی محلی برای نفوذ سیالات به داخل بتن و یا نشت سازه می‌شود.

همچنین درزهای انبساطی که به دلیل مسائل سازه ای در بتن جایگذاری می‌شود، مسئله آب‌بندی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.